neo-hypotheek

Het Hypotheek Aanvraagproces

Aan te leveren gegevens bij gebruik van data van de bron

Brondocumentatie

Neo Hypotheken wil graag een zo digitaal mogelijk hypotheekproces waarbij de aanlevering van eventuele overbodige documenten wordt vermeden. Daarom nemen wij als vertrekpunt dat Data van de Bron leidend is bij een Neo Hypotheekaanvraag. Als adviseur kan je reeds een data van de bron reis via Ockto opstarten vanuit je adviespakket en via HDN de key naar de bron data meesturen met het AX bericht. Hiermee halen wij de data op uit de Ockto database OBS en gebruiken dit voor de hypotheek aanvraag beoordeling en klantacceptatie.

Het zal uiteraard voorkomen dat er aanvullende documentatie nodig is die nog niet in digitale bron formaat beschikbaar is. Dit kan je als hypotheekadviseur dan op de standaard wijze via HDN bij Neo Hypotheken aanleveren, maar de klant kan eventueel ook zelf aanvullende stukken aanleveren via onze Aanvraagversneller-portal, zie deze link.

Middels de Ockto data van de bron app kan de klant met hulp van de hypotheekadviseur en een DigiD op een eenvoudige wijze de door ons benodigde bron data verzamelen en na controle aan ons toesturen. De bronnen die daarbij vereist dienen te worden aangeleverd zijn; 

 • MijnOverheid
 • MijnUWV (voor berekening toetsinkomen via Inkomensbepaling Loondienst)
 • MijnPensioenoverzicht
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Belastingdienst

Uit deze bronnen wordt alleen de voor de financiering relevante gegevens verzameld en na akkoord door de klant en hypotheekadviseur naar ons doorgestuurd. Na de ontvangst van de hypotheek aanvraag via de hypotheekadviseur en brondata van de aanvragers bepalen we automatisch of er naast deze informatie nog extra informatie benodigd is voor het verkrijgen van de gevraagde hypotheek (fase 2 documenten verzameling). Wel kan reeds op basis van de digitale bron data en aanvraaggegevens een rente aanbod worden uitgebracht, waarbij dan ook de nog aan te leveren niet-bron data stukken zullen worden vermeld. 

Hieronder volgt een opsomming van de documenten die op basis van de brondata meestal niet meer benodigd zijn:

 • Kopie van een geldig paspoort of ID kaart
 • Loonstrook
 • Werkgeversverklaring
 • Jaaropgaven
 • Overzichten van het pensioeninkomen en de AOW uitkering
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Oorspronkelijke hoofdsom DUO lening
 • Aantonen eigen middelen tot en met €25.000 - indien de VIA afdoende saldo kan aantonen

Overige documenten 

Voordat definitief akkoord gegeven kan worden en een hypotheekaanbod kan worden uitgebracht, moeten er in de meeste situaties nog aanvullende documenten / informatie overlegd en beoordeeld worden die niet via data van de bron data te achterhalen zijn. Hieronder volgt een opsomming van deze documenten en de belangrijkste voorwaarden qua vorm waaraan deze dienen te voldoen. Alle aan te leveren informatie dient recente niet verouderde data te betreffen, waarbij de maximale termijn hiervoor, zowel voor data van de bron als digitale stipulation, die van Ockto OBS is, te weten 3 maanden op het moment van aanvraag hypothecaire geldlening. 

Het is toegestaan om digitaal ondertekende documenten aan te leveren. De digitale ondertekening moet voldoen aan de richtlijnen die opgenomen zijn in de Wwft en de richtlijnen die Neo Hypotheken hanteert.

Algemene stukken van uw klant

 • Notaris gegevens waar de hypotheek gaat passeren

Inkomen

 • Arbeidsmarktscan (gewaarmerkt rapport) in geval van Flexibel of tijdelijk dienstverband en onvoldoende inkomens informatie uit MijnUWV en IBL

Onderpand

 • Een kopie van de door alle partijen getekende koopakte
 • Een kopie van de koop- / aannemingsovereenkomst. In de aanhef of titel van deze overeenkomst is de garantie- en waarborgregeling opgenomen van de instelling, waaraan Stichting Garantie Woning haar keurmerk heeft verleend (bewijs via waarborgcertificaat). Indien dit niet het geval is dient het garantiecertificaat separaat te worden aangeleverd
 • Een gevalideerd taxatierapport voor financiering van >90% van de woning marktwaarde of een desktoptaxatie <=90% van de woning marktwaarde, dat op de datum van het hypotheekaanbod niet ouder is dan 6 maanden. Het taxatierapport is gevalideerd door een taxatie validatie-instituut dat door Neo Hypotheek is erkend  U kunt de erkende instituten vinden op www.Neohypotheken.nl 
 • Een gespecificeerde begroting bij bouw in eigen beheer
 • Een taxatierapport op basis van bestek en tekeningen in geval van bouw in eigen beheer of niet projectmatige bouw
 • Een definitieve omgevingsvergunning moet uiterlijk bij de notaris overlegd worden bij passeren

Echtscheiding

Neo Hypotheken kan pas een bindend aanbod uitbrengen als de inschrijving van de echtscheiding ontvangen is. Bij een afgeronde echtscheiding zijn de volgende documenten nodig: 

 • Een kopie van het door alle partijen ondertekende echtscheidingsconvenant
 • Een kopie van de beschikking van de rechtbank
 • Een kopie van de (concept)akte van verdeling (indien van toepassing)
 • Bewijs inschrijving echtscheiding bij gemeente
 • Bewijs ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, indien sprake van een woning op twee namen

Financiële verplichtingen

 • Aflossingsbewijs lening of een BKR- toets die aantoont dat de lening is afgelost.
 • Schriftelijke bevestiging van de verlaagde DUO hoofdsom bij tussentijdse extra aflossing

Oversluiting

 • Opgave restantschuld huidige (hypothecaire) lening(en)
 • Financieringsopzet i.g.v. verbouwing, renovatie en/of energiebesparende maatregelen

Overbrugging

 • Getekende (definitieve) verkoopovereenkomst of indien bestaande woning nog niet verkocht een (desktop) taxatierapport niet ouder dan 6 maanden
 • Opgave restantschuld huidige (hypothecaire) lening(en)
 • SEW/KEW/BEW-polissen: opgave verzekeraar, niet ouder dan 6 maanden, met de actuele afkoopwaarde en bevestiging verzekeraar of hypotheekaanbieder (pandhouder) dat afkoopwaarde bij passeren wordt verrekend