Rentetarieven

Alles over onze hypotheken op een rij

Productsheet

Wie kan er een hypotheek bij Neo Hypotheken afsluiten?

Of je nu starter, doorstromer of oversluiter bent: je kunt een hypotheek afsluiten bij Neo Hypotheken!

Voorwaarden:

 • Je moet minstens 18 jaar oud zijn
 • Je werkt in loondienst. Dat mag op basis van een vast, tijdelijk of flexcontract zijn
  • Ben je zelfstandige, dan kun je helaas nog geen hypotheek bij ons aanvragen. Wij werken er hard aan om dit in de toekomst wel mogelijk te maken
  • In het geval van een flex- of tijdelijke contract dient er dit tenminste nog 1 maand te lopen op het moment van het uitbrengen van het hypotheekaanbod
 • Je hebt een Europese nationaliteit of die van Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein, een woonadres in Nederland en bent tenminste 12 maanden onafgebroken belastingplichtig geweest in Nederland voorafgaand aan de hypotheekaanvraag. Afwijking hiervan kan wel voor mede leningnemers waarvan het inkomen niet benodigd is voor de hypotheekaanvraag
 • Je verdient (gezamenlijk) tenminste €25.000 per jaar
 • Je hebt geen actieve betaalachterstand bij BKR
  • Actieve herstelde achterstanden ouder dan een jaar voor de hypotheekaanvraag accepteren we wel.

Hoe ziet de hypotheek eruit?

 • Bij Neo Hypotheken kun je een annuïtaire, lineaire of aflossingsvrije hypotheek aanvragen

 • Een aflossingsvrije hypotheek mag tot 50% van de actuele marktwaarde van je woning bedragen

 • Je kan een hypotheek met of zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aanvragen

 • Je mag maximaal 100% van de woningwaarde aan hypotheek lenen, maar met energiebesparende voorzieningen is dat 106%

 • Het maximumbedrag voor een lening is €950.000 t/m 80% van de gefinancierde woningwaarde. Hierboven is het maximale leenbedrag €750.000 (tot 100% van de gefinancierde woningwaarde). Dit is exclusief overbrugging

 • Het minimumbedrag voor een eerste hypotheek is €75.000. Voor een onderhandse verhoging of tweede hypotheek is dat €5.000. Voor leningdelen geldt geen minimum

 • Financiering van consumptieve bestedingen is mogelijk tot 50% van de waarde van de woning. Dit geldt alleen bij leningen zonder NHG

Wat telt mee als ‘inkomen’?

Je toetsinkomen bestaat uit:

 • Inkomsten uit loondienst. De gegevens hiervoor halen we uit MijnUWV en de Inkomensbepaling Loondienst, of van een recente salarisstrook en werkgeversverklaring. We nemen alleen je inkomsten uit loondienst mee voor maximaal 45 uur per week

 • Pensioen. De gegevens hiervoor halen we op bij MijnPensioen

 • Partneralimentatie, zoals blijkt uit je echtscheidingsconvenant en -beschikking

 • Inkomen uit bestendige uitkeringen, zoals ANW, WAJONG, IVA of een lijfrente

Let op!

 • Inkomen in buitenlandse valuta nemen we ook niet mee

 • Je kunt geen hypotheek afsluiten op basis van een perspectiefverklaring, maar wel op basis van een arbeidsmarktscan

Hoe bepalen jullie de toetsrente?

 • Dat is afhankelijk van de rentevaste periode die je kiest:

  • 10 jaar vast, of langer? Dan is de toetsrente de werkelijke Neo Hypotheken-klantrentetarieven

  • Korter dan 10 jaar? Dan moeten vanuit wet- en regelgeving verplicht de AFM-toetsrente gebruiken. Deze is momenteel 5%.

  • Korter dan 10 jaar en je hebt aan het eind van de gekozen rentevastperiode ook het desbetreffende leningdeel afgelost? Dan is de toetsrente de werkelijke Neo Hypotheken-klantrentetarieven

Wat zijn de voorwaarden voor een bouwdepot?

 • De looptijd van een bouwdepot bij bestaande woningen is 18 maanden. Bij nieuwbouw 24 maanden

 • De maximale looptijd van verlenging is bij bestaande bouw 6 maanden, en bij nieuwbouw 12 maanden

 • De rentevergoeding die je ontvangt over een ongebruikt deel van het bouwdepot, bestaat uit het gewogen rentepercentage van de leningdelen

Wat zijn de voorwaarden voor een overbruggingskrediet?

 • Je kunt een overbruggingskrediet aanvragen voor een verkochte of onverkochte woning

 • De looptijd is maximaal 30 maanden

 • Is je woning al verkocht, dan overbruggen we maximaal 98% van de verkoopprijs min je uitstaande hypotheek. Belangrijk is dat het koopcontract getekend is en de ontbindende voorwaarden bij de hypotheekaanvraag van je koper zijn verlopen

 • Bij een onverkochte woning nemen we 90% van de getaxeerde marktwaarde van je woning als uitgangspunt, min je uitstaande hypotheek

Welke woningen accepteert Neo Hypotheken als onderpand?

 • Nederlandse (eengezins-)woningen met en zonder garage, flats/appartementen, woon-winkelpanden waarvan het woongedeelte minstens 75% van het oppervlak beslaat, en boerderijen zonder agrarische bestemming en minder dan 3 hectare grond die bedoeld zijn om permanent in te wonen

 • We accepteren nieuwbouwwoningen die voldoen aan de voorwaarden van het bouwbesluit en die onder het label van de Stichting GarantieWoning (SGW) worden gebouwd

 • Tot en met 90% van de getaxeerde woningwaarde hanteren we een desktop-taxatierapport, daarboven dient een standaard gevalideerd taxatierapport te worden aangeleverd. Beide rapporttypen mogen maximaal 6 maanden oud zijn op de datum waarop het bindend hypotheekaanbod wordt uitgebracht

 • De minimale marktwaarde van de woning waarvoor je de hypotheek aanvraagt, is 75.000 euro

 • We accepteren erfpachtconstructies van overheden, gemeenten en semi-overheidsinstanties. De erfpachttermijn moet gelijk aan óf groter zijn dan de looptijd van de hypotheek

 • We financieren alleen een woning waar je zelf in gaat wonen. Kopen om te verhuren financieren we niet

Wat zijn de voorwaarden voor het rente- en hypotheekaanbod?

 • Ons renteaanbod is 2 maanden geldig. Neo Hypotheken moet de hypotheek binnen die periode, binnen 1,5 maand afronden. Hierna heb je nog 2 weken wettelijke bedenktijd

 • Ons hypotheekaanbod is 6 maanden geldig, gerekend vanaf de datum waarop we het hebben uitgebracht

 • Wij kennen geen verlengingstermijn van ons hypotheekaanbod

 • Annuleer je een al getekend hypotheekaanbod? Dan betaal je €500

 • Het passeren van de hypotheek is alleen mogelijk bij een notaris die bij E-notaris aangesloten is

 • In deze gevallen kom je niet in aanmerking voor een hypotheek van Neo Hypotheken:

  • Je bent jonger dan 18 jaar

  • Je staat < 12 maanden in Nederland ingeschreven, of korter dan 1 maand als je inkomen niet nodig is

  • Je betaalt geen inkomstenbelasting in Nederland

  • Je wilt contant betalen

  • Je wilt een woonboot, woonwagen, stacaravan, winkelpand, recreatiewoning, houten of overwegend (>50%) uit hout opgetrokken woning of woonboerderij met agrarische bestemming of 3 of meer hectare grond financieren

  • Je wilt een woning met particulier erfpacht financieren

  • Je wilt de woning financieren met een combinatie van koop- en subsidieregelingen.

  • Je wilt de woning financieren met een Groninger akte

  • Je wilt de financiering combineren met een starterslening

  • Je wilt een lening herfinancieren naar eentje met NHG, onder de norm ‘Verbeteren individuele klantsituatie’

Hoe kom je in een lagere risicoklasse terecht bij een niet-NHG lening?

 • Hoeveel rente je betaalt, hangt deels af van de verhouding tussen je resterende lening en de waarde van het onderpand (zogeheten Loan To Value, LTV)

 • Hoe hoger de lening ten opzichte van je onderpand, hoe hoger de risicoklasse en dus hoe hoger de rente is die je moet betalen

 • Als je door periodiek of eenmalig aflossen in een lagere risicoklasse komt, daalt automatisch je rente

 • De verhouding kan ook veranderen doordat de waarde van je onderpand stijgt. Lever daarvoor een taxatierapport of kopie van een WOZ-beschikking in

 • NHG-leningen vallen in aparte risicoklasse die nooit verandert

Wanneer verandert je rentevaste periode?

 • Wanneer je een hypotheek afsluit, kies je een rentevaste periode voor: 1, 5, 10, 15, 20 of 30 jaar

 • 3 maanden voordat deze periode afloopt, krijg je een renteherzieningsaanbod. Je kiest daarin een nieuwe rentevaste periode

 • Doe je niets, dan gaat automatisch dezelfde periode in als je daarvoor reeds had. Past dit niet vanwege de maximale looptijd van 30 jaar, dan gaat de langste periode in die wel past.

 • Je kunt je rentevaste periode ook tussentijds veranderen. Ga je daardoor minder rente betalen, dan rekenen we een vergoeding op basis van het verschil

Wat zijn de voorwaarden van de verhuisregeling?

 • Je wil een nieuw huis kopen om er zelf te gaan wonen

 • Je oude huis is verkocht of staat te koop. In het geval dat de woning reeds is verkocht ontvangen wij graag de verkoopovereenkomst als bewijs

 • Je doet de aanvraag tenminste een maand voor oplevering van de oude woning
 • Je geeft ons hypotheekrecht op de nieuwe woning en we keuren je nieuwe hypotheekaanvraag goed

 • Tussen de aflossing van de oude lening en de aanvraag van de nieuwe lening zit niet meer dan 6 maanden

 • Je lost je oude lening bij ons volledig af

 • Je kunt aantonen dat je de lasten van beide lening kunt betalen zolang dat nodig is

 • Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je de rente van het resterende deel van je oude lening meenemen naar de nieuwe. Hierbij gelden de volgende condities:

  • Wisselen tussen NHG en niet-NHG is mogelijk

  • Passeert de nieuwe lening voordat de oude lening is afgelost, dan geldt vanaf het moment van passeren voor de oude lening nog altijd het oude rentetarief
  • De verhuisregeling loopt af als hetzelfde deel van je nieuwe lening is afgelost als het resterende deel van je oude lening toen je de aanvraag deed

  • Maar één partner kan gebruikmaken van de verhuisregeling als jullie naar verschillende woningen verhuizen

  • Je rente voor het verhuisde leningdeel hangt af van je nieuwe risicoklasse. We nemen je oude rentetabel en peildatum hiervoor, maar passen je risicoklasse wel aan voor de nieuwe lening

Vereisten Taxatierapport

Voor de aanvraag van een Neo Hypotheek ter financiering van een nieuwe woning dan wel het oversluiten van een bestaande hypotheek vragen wij altijd om een recent taxatierapport waaruit de marktwaarde blijkt van het te financieren onderpand. In het geval van een overbruggingslening waarbij de te verkopen woning nog niet definitief is verkocht dient ook een taxatierapport van de te verkopen wonen bij ons te worden aangeleverd.

Neo Hypotheken maakt onderscheid tussen een volledig gevalideerd taxatierapport en een gevalideerde 'desktoptaxatie'. Wanneer de hypotheek maximaal 90% van de marktwaarde van de woning uitmaakt en er geen sprake is van een mee te financieren verbouwing waarvan de waardevermeerdering mee genomen moet worden in de maximale hypotheek berekening, dan kan er gebruik gemaakt worden van de gevalideerde desktoptaxatie. Bij een financiering boven 90% van de marktwaarde van de woning dient een standaard gevalideerd taxatierapport te worden aangeleverd. 

De desktoptaxatie is een taxatie door een onafhankelijk expert, zonder dat hierbij een bezoek wordt gebracht aan de woning. De taxateur waardeert de woning vanachter zijn ‘desktop’. Dit is mogelijk omdat hij bij het taxeren van de woning wordt ondersteund door een geautomatiseerde waarderingsmodel en woningmarktinformatie uit een database. Het waarderingsmodel berekent de waarde van de woning aan de hand van vergelijkbare verkochte woningen, waarbij rekening wordt gehouden met woningkenmerken, locatie en marktprijsontwikkelingen. Het waardevoorstel dient als basis waarna de desktop-taxateur zijn/haar kennis en expertise inzet en het waardevoorstel evalueert en beoordeelt. Een taxatie van de woning is daardoor een kwestie van uren in plaats van dagen. Ook de kosten liggen significant lager.

Wil je een desktoptaxatie van je woning voor een Neo Hypotheek aanvragen? Dan kan je gebruik maken van de Calcasa-desktoptaxatie: Calcasa desktoptaxatie aanvragen

Zowel bij een standaard taxatierapport als de desktoptaxatie volgt Neo Hypotheken de NHG normen voor woning taxatie, te weten:

  • De marktwaarde vrij van huur en gebruik van een bestaande woning dient te blijken uit een taxatierapport dat is uitgebracht door tussenkomst van gecertificeerd validatie-instituut NWWI. Indien sprake is van kwaliteitsverbetering en/of het treffen van energiebesparende voorzieningen aan de woning, dient tevens de marktwaarde vrij van huur en gebruik na verbouwing / verduurzaming uit dit taxatierapport te blijken. 

  • Het taxatierapport mag op de datum van het bindend hypotheekaanbod niet ouder zijn dan 6 maanden gerekend vanaf de taxatie datum.

Voorts vereist Neo Hypotheken dat het onderhoud van het te financieren onderpand moet blijken uit het taxatierapport en tenminste voldoende moet zijn. Als de taxateur het onderhoud geheel of gedeeltelijk als ‘slecht’ heeft beoordeeld, zal Neo Hypotheken geen financiering verstrekken tenzij renovatie werkzaamheden die de staat van het onderpand naar het niveau voldoende of goed brengen zijn gespecificeerd en getaxeerd in een standaard taxatierapport. Dus in dit geval kan geen gebruik gemaakt worden van een desktoptaxatie.

Vereisten Taxatie Nieuwbouw Woning

De waardebepaling van een nieuw te bouwen woning baseert Neo Hypotheken op de zogeheten stichtingskosten. Conform de NHG regels bestaan de stichtingskosten voor een nieuwbouwwoning uit de koop- / aannemingssom dan wel de bouwkosten volgens de begroting van een erkend en gecertificeerd bouwkundig bedrijf, eventueel (indien en voor zover niet begrepen onder de koop- / aannemingssom) vermeerderd met: 

 • De kosten van de grond 
 • De kosten van meerwerk en / of de kosten van energiebesparende voorzieningen. De nieuwbouw woning moet voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Het gaat hier onder andere om de BENG-eisen (Bijna Energieneutraal Gebouw) waaraan een nieuwbouwwoning moet voldoen. Het meerwerk mag niet tot gevolg hebben dat zonder het meerwerk de woning niet meer aan de BENG-eisen voldoet.
 • De rente verschuldigd over vervallen termijnen uit hoofde van de aankoop van grond en / of aannemingsovereenkomst
 • Renteverlies tijdens de bouwperiode tot maximaal 4% gerekend over de koop- / aannemingssom vermeerderd met de som van de kosten hiervoor vermeld
 • Architecten honorarium / advieskosten gerelateerd aan de bouw van de woning
 • Leges kosten