Neo Hypotheken Hypotheekakte

Hypotheekakte

Het moment is aangebroken! Je hypotheekaanvraag is goedgekeurd en je staat op het punt om de hypotheekakte te ondertekenen bij de notaris. Maar wat wordt er nu precies behandeld in dit document? En waar dien je op te letten te midden van de wirwar aan juridische termen? Wij leggen het je uit.

Wat is een hypotheekakte? 

 

De hypotheekakte is een definitieve overeenkomst waarin wordt vastgelegd dat je een hypothecaire lening aangaat bij de betreffende geldverstrekker, waarbij je je woning als onderpand gebruikt voor de lening. In deze akte worden alle overeengekomen afspraken vastgelegd. Hierbij kun je denken aan details zoals de gekozen hypotheekvorm, het overeengekomen rentepercentage, de looptijd van de hypotheek en de hoogte van de hypothecaire inschrijving.

 

Wat staat er in de hypotheekakte?

Niet alle hypotheekaktes zijn precies hetzelfde, maar een aantal gegevens moet in iedere hypotheekakte staan. De belangrijkste zijn:

 

1. Persoonlijke gegevens betrokken partijen

In de hypotheekakte worden allereerst de partijen genoemd die deel uitmaken van de overeenkomst. Dat zijn dus de geldverstrekker en de geldnemer(s) (jij plus je eventuele partner). Je volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats en adresgegevens worden hier genoemd. De notaris haalt deze gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Tot slot worden ook de naam en vestigingsplaats van de notaris vastgelegd. 

2. Onderpandgegevens

Naast de persoonlijke gegevens worden natuurlijk ook de kadastrale gegevens van het onderpand, oftewel de woning waar het hypotheekrecht op wordt gevestigd, benoemd. Het kan ook voorkomen dat je naast een woning ook andere onderpanden koopt, zoals een parkeerplaats, berging of een stuk grond. Het hypotheekrecht wordt ook vaak op deze onderpanden gevestigd. 

3. Hypotheekgegevens

Onder leninggegevens verstaan we de voorwaarden van de hypotheek, zoals:

 • Het type hypotheekproduct: welk soort hypotheek sluit je af? Sommige banken bieden één soort hypotheek aan, andere hebben meerdere producten met verschillende voorwaarden.
 • De aflossingsvorm: Ga je elke maand een vast bedrag terugbetalen (annuïtair) of meer in het begin en steeds minder (lineair)?
 • De maandlasten: Hoeveel ga je elke maand terugbetalen? Dit hangt af van de manier waarop je aflost en hoe lang je leent.
 • Looptijd hypotheek: Hoe lang je mag doen over terugbetalen.
 • Het rentepercentage: Hoeveel rente ga je betalen bovenop het geleende bedrag?
 • Rentevaste periode: Hoe lang geldt de afgesproken rente? Dit heeft invloed op hoeveel rente je betaalt. Het is anders dan de looptijd van de hypotheek.

Het kan ook voorkomen dat deze voorwaarden ontbreken in de hypotheekakte. Dit verschilt per geldverstrekker. Veel geldverstrekkers verwijzen dan naar de ‘algemene voorwaarden’ of de ‘bindende offerte’. Vaak worden deze documenten dan door de notaris bij de hypotheekakte gevoegd.

4. De hoogte van de hypotheekinschrijving

In de hypotheekakte staat opgenomen voor welk bedrag de hypotheek staat ingeschreven in het hypotheekregister van Kadaster (oftewel: de hypotheekinschrijving). Het ingeschreven bedrag is het maximale bedrag waar de geldverstrekker recht op heeft als je gedwongen je huis moet kopen, doordat jij je hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Oftewel: het bedrag waarvoor de bank van jou het hypotheekrecht krijgt.  Vaak is het ingeschreven bedrag hoger dan het hypotheekbedrag dat je daadwerkelijk leent. Stel: je leent 200.000 euro, dan is de kans groot dat het ingeschreven hypotheekbedrag bijvoorbeeld 250.000 is.

 Een verhoogde hypothecaire inschrijving komt meestal voor wanneer:

 • De bank een bijtelling hanteert
 • Je zelf kiest voor ‘verhoogde inschrijving’ of hierin wordt geadviseerd door de notaris 

De bank hanteert bijtelling

Hierbij wordt de hypotheekinschrijving door de bank verhoogd met een bepaald percentage (een bijtelling). Dit percentage verschilt per geldverstrekker, maar ligt vaak rond de 40%. Deze bijtelling gebruikt de bank voor het geval jouw woning daadwerkelijk gedwongen verkocht moet worden in een niet op te lossen betalingsachterstand-situatie. Middels de verhoogde inschrijving is er extra verhaalsrecht ter compensatie van  achterstallige rente en om bijkomende kosten te dekken zoals die voor de deurwaarder bijvoorbeeld. 

Je kiest voor verhoogde inschrijving

 

Bovendien kun je er zelf ook nog voor kiezen om een hoger hypotheekbedrag in te laten schrijven dan de hypothecaire inschrijving. Dit wordt “verhoogde inschrijving” genoemd.  Als je in de toekomst wilt gaan verbouwen, beschik je door de hogere inschrijving van de hypotheek al over extra dekking voor een verruiming van je woonhypotheek.  Zolang je met de verbouwing binnen de hogere hypothecaire inschrijving blijft met het bedrag dat je wilt lenen, hoef je niet opnieuw naar de notaris om het verhogen van de hypotheek te regelen. Dit bespaart je notariskosten! 

Let op! 

Of je de verhoogde inschrijving in de toekomst kunt belenen is afhankelijk van de actuele marktwaarde van de woning en jouw financiële situatie, zoals toetsinkomen en vaste lasten, op het moment van aanvraag. 

Neo Hypotheek Onderhands Verhogen

5. Nota van afrekening

De nota van afrekening biedt een overzicht van alle kosten die bij de notaris in rekening worden gebracht of worden verrekend met de verkoper. Het totaalbedrag moet je voor de overdracht overmaken naar de derdengeldrekening van de notaris. Het is van groot belang dat dit bedrag zichtbaar is op de rekening van de notaris tijdens de overdracht. Indien dit niet het geval is, heeft de notaris niet het recht om de akte te passeren. Zorg er daarom voor dat het eventueel verschuldigde bedrag tijdig is overgemaakt!

6. Hypotheekclausules

Tot slot kunnen er in de hypotheekakte bepaalde clausules worden opgenomen met betrekking tot de hypotheek. Deze clausules bevatten verplichtingen die je dient na te leven wanneer je een hypotheek afsluit. De meest voorkomende clausules zijn:

 • Huurclausule: Een essentiële verplichting is de huurclausule, welke aangeeft dat je het onderpand - oftewel je woning - niet mag verhuren zonder voorafgaande toestemming. De geldverstrekker streeft naar een maximale opbrengst bij eventuele gedwongen verkoop van je woning. Het verhuren van de woning kan de waarde ervan negatief beïnvloeden.
 • De niet-wijzingsclausule: In de akte staat vermeld dat je het onderpand niet mag aanpassen zonder voorafgaande goedkeuring. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld de bestemming van een woning niet mag wijzigen naar die van een bedrijfspand, en vice versa. Tevens ben je niet gerechtigd om verbeteringen of aanpassingen aan de woning ongedaan te maken wanneer de bank overgaat tot verkoop.
 • Beheers- en ontruimings clausule: Met deze clausule behoudt de geldverstrekker het recht om het huis over te nemen indien je in gebreke blijft of als er besloten wordt tot verkoop over te gaan.

 

Het tekenen van de hypotheekakte

Om de hypotheekakte rechtsgeldig te maken, dien je deze te ondertekenen bij de notaris. Dit vindt tegelijkertijd plaats met de overdracht van de sleutels wanneer je een woning koopt. Het ondertekenen van de hypotheekakte gebeurt niet alleen door jou, maar ook door de notaris en de geldverstrekker (of een gemachtigde van de geldverstrekker, meestal de notaris zelf). Als je samen met een partner een woning koopt en de hypotheek staat op beide namen, zal ook je partner de hypotheekakte moeten ondertekenen. Na de ondertekening wordt de hypotheekakte ingeschreven in het Kadaster. De notaris stuurt je daarna een exemplaar van de ingeschreven hypotheekakte toe.

Op dat moment is het huis nog niet officieel van jou, omdat het nog niet op jouw naam staat. Pas nadat de akte van levering bij de notaris is ondertekend en ingeschreven staat in Kadaster, wordt het huis echt jouw eigendom. Meestal onderteken je deze leveringsakte samen met de hypotheekakte.

Kosten hypotheekakte

Voor de hypotheekakte dien je notariskosten te betalen. Deze kosten zijn bedoeld voor het inschrijven van je hypotheek in het Kadaster en voor de diensten van de notaris. De exacte hoogte van de kosten voor de hypotheekakte varieert per notaris. Over het algemeen kun je rekenen op een gemiddelde van € 500,- tot € 1.000,-. 

Veelgestelde vragen over de hypotheekakte

Ja, een hypothecaire lening wordt pas verstrekt nadat je de hypotheekakte hebt ondertekend en deze officieel is ingeschreven in het Kadaster. Zonder een ondertekende  hypotheekakte is je hypotheek niet definitief rond.

Ja,  de kosten voor de hypotheekakte zijn fiscaal aftrekbaar. Er is wel een voorwaarde aan verbonden: de hypotheek moet worden gebruikt voor aankoop van een woning waarin je zelf woont (of voor renovatie of duurzame aanpassingen aan die woning gebruikt worden). Bovendien moet de hypotheek als eigenwoningschuld worden beschouwd, wat betekent dat je deze in 30 jaar aflost. Als je bijvoorbeeld een extra aflossingsvrije hypotheek afsluit voor een verbouwing, waarbij je de hypotheek niet binnen 30 jaar aflost, geldt dit niet als eigenwoningschuld en zijn de kosten voor de hypotheekakte niet aftrekbaar.

Het ondertekenen van een leveringsakte en hypotheekakte vindt plaats op de overdrachtsdatum. De overdrachtsdatum is vastgesteld in het voorlopige koopcontract. Alle kopers en verkopers van het onderpand zijn hierbij aanwezig of vertegenwoordigd. Dit is in de meeste gevallen tevens de dag van sleuteloverdracht.

Nee, de hypotheekakte en leveringsakte zijn niet hetzelfde. In de hypotheekakte staan alle gegevens en bepalingen van je hypotheek. In de leveringsakte gaat het over het eigendom van de woning. Wel worden beide akten opgemaakt door en ondertekend bij de notaris.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

mark-van-der-geer
 • Mark van der Geer
 • Hoofd Risk & Compliance